ಹೊತ್ತು!?

ನಿನಗಿದೋ ನಮನ,
ದಿನದಾರು ಘಂಟೆ
ನನ್ನಯ ಚಿಂತೆಗಳನು
ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತೀಯಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸದಿರಲಾದೀತೆ
ಹೇಳು ನೀ ಕರುಣಾಮಯಿ…
.
.
ಓ ಕತ್ತಲೆಯೇ!

Advertisements

ನೀರು?

ಆರಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ನೀರು
ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ
ನಿನ್ನೆ ಬಿಸಿಯುಕ್ಕುತಿತ್ತು
ಅದಾವುದೋ ಉರಿಗೆ!
ಎಳೆದು ತರಲಾದೀತೆ
ನಿನ್ನೆಯ ದಾಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ
ಇಂದಿಗೆ?