ಹೊತ್ತು!?

ನಿನಗಿದೋ ನಮನ,
ದಿನದಾರು ಘಂಟೆ
ನನ್ನಯ ಚಿಂತೆಗಳನು
ಹೊತ್ತು ನಿಲ್ಲುತ್ತೀಯಲ್ಲ,
ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸದಿರಲಾದೀತೆ
ಹೇಳು ನೀ ಕರುಣಾಮಯಿ…
.
.
ಓ ಕತ್ತಲೆಯೇ!

Advertisements