ದೀಪ್ತಿ – ೮೧

ಇತ್ತಲೊಂದು ಅತ್ತಲೊಂದು ಚಿತ್ತಗಳೆರಡು ನಗುತಿರಲು
ಅತ್ತ ಮನವೊಂದು ಮಧ್ಯದೊಳುಲ್ಲಸಿತ
ಹಿತಗಳೆನೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾಗ್ಯ ನಿತ್ಯ ಬರಲೆನಗೆ ಶಿರ್ವಜ್ಞ!

Advertisements