ನುಡಿ!

‘ಈ ಜಾಗೆನ್ ಕುಟುಂಬೊಗು ಬುಡು ಕೊರ್ದು, ನಂಬಿಂಚಿತ್ತಿ ಸಂಸಾರ ಎಂಕೊಂಜಿ ನಿಲೆ ಕಟ್ಟೊಡು”; ಮಹಾಮಲ್ಲ ಚಾವಡಿದಿಲ್ಲದ ಪೊಸ ಬಾಕ್ಯಾರ್-ಡ್ ಪಾಡ್ದಿನ ವರ್ಸೊದ ನೇಮೊದ ದೊಂಪೊಡ್ ಆ ಭೂತ ನುಡಿ ಕೊರ್ನಗ ಮಂಡೆ ಪಂದಾಯೆರ್ ನಮ್ಮ ಧೂಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ರ್. ಪೆರಾರ್ದೆ ತಿಂಗೊಳುದ ಬೊಳ್ಪುದ ಗಡಗಡ ಚಳಿಟ್ ಮಂಡೆಡ್ ಮೂಡಿ ಬೆಗರ್ ಮುಂಡಾಸ್-ದ ಕೊಡಿಟ್ ಮಾಯೋ ಆಯಿನ, ಕಾರ್ಣಿಕೊದ ಆ ಭೂತೊಗ್ಲಾ ತೋಜಿದಿಜಿ!

****

“ಅಂಗಾರ, ನಿನ್ನ ನುಡಿಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಂಡುಯಾ, ಬಾಕ್ಯಾರ್ ಒಂಜಿ ಉಲಯಿ ಬೂರ್ಂಡತ್ತ, ಆತ್ ಯಾರು(ವು)” 
“ಅವ್ವೇ ಕುಸಿಟ್, ನನೊಂಜಿ ಸೊಣ್ಪ ಪನ್ಲೇ ಉಳ್ಳಾಯ”

… ಗಡಂಗ್-ದ ಗಲ್ಲೆಡ್ ಪಣೊಕುಲು ನಲಿಪರೆ ಸುರುವಾಂಡ್ ಆ ಘಳಿಗೆಡ್!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s