ಚಿತ್ತಾರ!

ರವಿ ಚಿತ್ತಾರ
ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ
ಬೆಡಗಿ
ನಾನಿನ್ನ
ನೋಡಬರುತ್ತಿರುವೆನೆಂದು
ಬೆರಗಾಗಿ! 

Photo: ರವಿ ಚಿತ್ತಾರಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆಬೆಡಗಿನಾನಿನ್ನನೋಡಬರುತ್ತಿರುವೆನೆಂದುಬೆರಗಾಗಿ!

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s