ದೀಪ್ತಿ – ೪೬

ಗುರುವೇ ನೀನೆನುವ ಗುರುತರ ಪಟ್ಟ ತರವಲ್ಲ,
ಅರಿತುದನರುಹಿ ಅನ್ಯರಿಗೆ ಎರೆವ ಮನಸಿರೆ
ಮರೆಯದಿರು ಮೆರೆವೆ ನೀ ಜಗದೊಳಗೆ ಶಿರ್ವಜ್ಞ!

Advertisements