ದೀಪ್ತಿ – ೨೬

ಬರಿಯ ಕೈಯಲಿ ಬಂದು ಬಿರಿದು ಬಾಯಲಿ ಅತ್ತವಗೆ
ಟೊಂಕದಲಿ ಬಿಂಕಬಿನ್ನಾಣ, ಕೊಂಕು ವೈಯ್ಯಾರವೇಕೆ?
ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೆ ತೆರಳುವವಗೆ ಅಂಕದಾಕರ್ಷಣೆಯೇಕೆ ಶಿರ್ವಜ್ಞ!

Advertisements